Wednesday, January 5, 2011

Annapoorna Stotram

nityAnandakarI varAbhayakarI saundarya ratnAkarI
nirdhU tAkhila ghora pAvanakarI pratyakSha mAheshvarI |
prAleyA chala vaMsha pAvanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehik.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 1 ||

nAnA ratna vicitra bhUShaNakarI hemAm barADambarI
muktAhAra vilambamAna vilasat vakShoja kumbhAntarI |
kAshmIrA-uaruvA-sitA rucikarI kAshI purAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 2 ||

yogA-nandakarI ripuk-ShayakarI dharmArtha-niShThAkarI
chandrAr-kAnalabhAsa-mAnalaharI trailokya rakShAkarI
sarvaishvarya-samasta-vAnchitakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 3 ||

kailAsAchala kandarA-layakarI gaurI umA shaNkarI
kaumArI nigamArtha-gochara-karI oMkAra bIjAkSharI |
mokShad vAraka pATa pATa-nakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 4 ||

d.rshyA-d.rshya-vibhUti-vAhanakarI brahmANDa bhANDodarI
lelAnATaka-sUtra-bhedanakarI vijnAna dIpANkurI | 
shrI vishvesha-manaH prasAdanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 5 ||

uruvI sarvajaneshvarI bhagavatI mAtA .annapUrNeshvarI
veNI-neela-sa-mAna-kunt-laharI nityAnna-dAneshvarI |
sarvAnandakarI sadAshubhakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI  || 6 ||

Adik-ShAnta-samasta-varNa-nakarI shambho-stribhAvAkarI
kAshmIrA trijaleshvarI trilaharI nityANkurA-sharvarI |
kAmA kANkShakarI janodhayakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 7 ||

devI sarva-vicitra-ratna-rachitA dAkShAyaNI sundarI
vAme-svAdu-payodharA priyakarI saubhAgya mAheshvarI |
bhaktA bheeShTakarI sadA-shubhakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 8 ||

chandrArkAnala koTikoTi sad.rshA chandrAMshu-bimbAdharI
chandrArkAgni-samAn-akuNDaladharI chandrArka varNeshvarI |
mAlA-pustaka-pAsha-sANkushadharI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 9 ||

kShatra-trANakarI mahA.abhayakarI mAtA k.rpAsAgarI
sAkShAn-mokShakarI sadA-shivakarI vishveshvara shrIdharI |
dakShA-krandakarI nirAmayakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehi k.rpAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI || 10 ||

annapUrNe sadApUrNe shaNkara-prANavallabhe |
jnAna-vairAgya siddhyarthaM bhikShAM dehi cha pArvatI || 11 ||

mAtA cha pArvatI devI pitA devo maheshvaraH |
bAndhavAH shiva-bhaktAshcha svadesho bhuvana-trayam || 12 ||

|| iti shrI annapUrNAstotraM saMpUrNam ||

No comments:

Post a Comment

SRIRAMAJAYAM !!!! Thanks for taking time and posting your comments....